Prihlásenie

Zápis a absolvovanie predmetov

Zápisom si študent definuje svoj študijný plán na nasledujúci semester alebo rok štúdia.

Zapísaný povinný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, môže si zapísať počas štúdia ešte raz v súlade s pravidlami stanovenými v študijnom programe. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.

Pre zapísaný povinne voliteľný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, platia analogicky podmienky uvedené vyššie, študent si však môže namiesto neho vybrať iný predmet z ponuky povinne voliteľných predmetov, ak to umožňujú pravidlá voľby povinne voliteľných predmetov daného študijného programu.

Výberový predmet zapísaný a neabsolvovaný je možné zapísať si ešte raz, alebo si vybrať hociktorý iný výberový predmet, alebo pri dostatočnom počte kreditov nezapísať si žiadny výberový predmet.

Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo skončenie štúdia. Študent postupuje do ďalšej časti štúdia:

  1. ak získal minimálne 80% (48 kreditov) z počtu (60) kreditov predpísaných študijným plánom pre hodnotený akademický rok štúdia, na postup do druhého  roku štúdia,

  2. ak získal minimálne 90% (108 kreditov) z predpísaného počtu (120) kreditov za prvý a druhý rok štúdia, na postup do tretieho roku štúdia.

V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia.

Súčasťou zápisu do ďalšieho obdobia štúdia je aj kontrola preukazu študenta.