Prihlásenie

Organizácia zápisu

Zápis predmetov vykonáva študijné oddelenie spravidla po vytvorení rozvrhu.
Študenti iných fakúlt alebo vysokých škôl si môžu zapísať predmet na fakulte so súhlasom jej dekana, resp. povereného koordinátora za podmienky, ak študent absolvoval predpísané podmienky a pokiaľ tomu nebráni vyučovacia kapacita.

Ak má predmet, ktorý si študenti zapisujú, obmedzenú kapacitu (z priestorových,
personálnych alebo iných dôvodov), študentom sa umožňuje zápis v tomto poradí:

  1. študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinný (majú ho podľa plánu študijného programu odporúčaný v príslušnom semestri) a študenti iných vysokých škôl, ktorí si predmet zapisujú ako povinný na základe zmluvy o štúdiu,
  2. študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinne voliteľný,
  3. študenti z iných fakúlt, pre ktorých je predmet povinne voliteľný na základe dohody medzi fakultami,
  4. študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet výberový,
  5. študenti iných fakúlt, pre ktorých je predmet výberový,
  6. študenti iných vysokých škôl, pre ktorých je predmet výberový.

V rámci kategórií 1) až 6) podľa odseku 3 majú prednosť študenti s väčším počtom naakumulovaných kreditov.