Prihlásenie

PRIJÍMACIE KONANIE V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

Prijímacie konanie

PODMIENKY PRIJATIA NA  ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014

 

(So zníženým školným v bakalárskom i magisterskom programe)

 

Podmienkou  prijatia uchádzača na denný aj externý študijný program niektorej z fakúlt akreditovaných na Vysokej škole Goethe Uni Bratislava je podľa § 56 zákona č. 131/2002 Z.z. „...získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania“.

Uchádzači, ktorí získali úplné stredoškolské vzdelanie v zahraničí, priložia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní. Viac informácií je možné získať na  internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii – Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

 

Škola môže kvôli prijatiu uchádzačov na štúdium jednotlivých akreditovaných študijných programov určiť podľa potreby aj ďalšie podmienky s cieľom, umožniť štúdium uchádzačom s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.

 

O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhodujú na základe výsledku prijímacieho konania a odporúčania prijímacej komisie dekani a rektor  podľa „Zásad prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium na Vysokej škole Goethe Uni Bratislava“, schválených Akademickým senátom na príslušný akademický rok.

 

Prijímacie konanie je bez poplatku.

K prihláške je potrebné priložiť:

  • štruktúrovaný životopis
  • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
  • lekárske potvrdenie nie je podmienkou


Formu
lár prihlášky na štúdium: Prihláška

 

Podpísanú prihlášku je potrebné poslať na adresu školy poštou !

 

Termín podania prihlášky (rozhodujúci je termín doručenia):  do 31. mája 2013 /poštou alebo osobne.

 

Adresa na podanie prihlášok:

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Goethe Uni, a.s., P.O.Box 813 45
813 45 Bratislava 1

 

A/ I. stupeň – Bakalár

 

Všeobecné podmienky pre prijatie na I. -bakalársky stupeň štúdia –pre všetky fakulty Vysokej školy Goethe Uni Bratislava:

  • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
  • Jazykové kritérium – Nemecký jazyk / Anglický jazyk

Profilujúce predpoklady pre prijatie na bakalársky stupeň štúdia podľa fakúlt:

 

FAKULTA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA(Bc.)

·         Záujem o ekonomiku a ekonomické dianie – špecifikácia a orientovanosť  v jednotlivých podnikateľských témach, všeobecný prehľad.

·         Sledovanie prameňov – tlač a médiá (domáce a zahraničné).

·         Vystupovanie a komunikácia.

·         Motivácia pre rozhodnutie uchádzať sa o štúdium na danej škole.

 

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ(Bc.)

·         Úroveň ústneho a písomného prejavu – jazyková vyspelosť + cudzí jazyk nemčina.

·         Základná znalosť mediálneho prostredia v regióne, krajine, prípadnev iných krajinách EÚ.

·         Účasť na školských mediálnych projektoch /školský časopis , rozhlas, miestne noviny, firemné tlačoviny..)

·         Predpoklady pre prácu v mediálnom prostredí, rešpekt pred autorskou tvorbou a prejavom.

·         Schopnosť sa kriticky vyrovnať s inými názormi – etické zásady komunikácie a vystupovanie.

 

FAKULTA CESTOVNÉHO RUCHU (Bc.)

·         Základné znalosti práce s počítačom, Word, Office.

·         Cudzí jazyk – písomný a ústny prejav (nemčina, angličtina).

·         Znalosti regiónu a jeho geografickej charakteristiky  z hľadiska možnosti rozvoja cestovného ruchu.

·         Znalosti o rozvoji cestovného ruchu – v oblasti kúpeľníctva /kúpeľná turistika.

·         Základné znalosti o ekonomike.

 

B/ II. Stupeň – Magister

 

Všeobecné predpoklady pre prijatie na II. -magisterský stupeň štúdia – pre všetky fakulty Vysokej školy Goethe Uni Bratislava:

 

  • Ukončený I. stupeň (Bc.) v príslušnom, alebo príbuznom odbore
  • Jazykové kritérium – Nemecký jazyk / Anglický jazyk

Profilujúce predpoklady pre prijatie na magisterský stupeň štúdia podľa fakúlt:

 

FAKULTA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA(Mgr.)

·         Prijímací pohovor, ktorého cieľom je overenie znalostí uchádzača zo študijného odboru na úrovni I. stupňa.

·         Motivačný pohovor s cieľom bližšie spoznať predpoklady uchádzača pre štúdium II. stupňa a jeho schopností pre prácu a pôsobenie v ekonomickom prostredí vrátane  jazykových predpokladov pre písomnú a ústnu komunikáciu v odbore.

 

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ(Mgr.)

·         Prijímací pohovor zameraný na overenie znalostí uchádzača z príslušného/príbuzného odboru na úrovni bakalárskeho stupňa.

·         Motivačný rozhovor so zameraním na overenie si znalosti uchádzača v oblasti teórie a vedeckých publikácií odboru, jeho záujem o druh konkrétnej práce v mediálnom prostredí v budúcnosti, prípadne jeho záujem o účasť na výskumných a vedeckých projektoch v príslušnom odbore.

·         Písomný a ústny prejav a vystupovanie v slovenskom a cudzom jazyku (nemčina, angličtina)

 

FAKULTA CESTOVNÉHO RUCHU (Mgr.)

·         Overenie znalosti uchádzača zo študijného odboru príp. príbuzného odboru na úrovni I. stupňa.

·         Konkrétne skúsenosti a poznatky z praxe v oblasti odboru – zameranie kúpeľnej turistiky, domáceho a medzinárodného cestovného ruchu.

·         Motivačný rozhovor o perspektíve budovania cestovného ruchu na Slovensku a v regióne a jeho riadenia.

·         Ochota a osobnostné predpoklady zúčastniť sa na výskume a projektoch v odbore CR.

 

1/ Miesto a čas konania riadnej prijímacej skúšky pre štúdium na:

 

Fakulte medzinárodného podnikania a

Fakulte mediálnych a kultúrnych štúdií:

 

Rektorát Vysokej školy Goethe Uni, budova STU Bratislava – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, Bratislava,  v dňoch od 17.-20. júna 2013.

Vysoká škola Karla Engliše Brno, ul. v dňoch 21.a 22. júna 2013.

 

Bližšie upresnenie bude uverejnené na webovej stránke www. guni.sk

 

Fakulta cestovného ruchu:

 

Prijímacia skúška na Fakulte cestovného ruchu  bude v dňoch 14.a 15. júna 2013 od 10.00 hod. na dekanáte fakulty, Winterova ul. č. 29v Piešťanoch a na Vysokej škole Karla Engliša, Šujanovo nám. 356/1, 602 00 Brno, dňa 28.júna 2013 od. 10.00 hod.

 

2/ Miesto a čas konania mimoriadnej prijímacej skúšky pre štúdium na:

 

Fakulte medzinárodného podnikania a

Fakulte mediálnych a kultúrnych štúdií:

 

Rektorát Vysokej školy Goethe Uni, budova STU Bratislava – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, Bratislava, september 2013

Vysoká škola  Karla Engliše, Šujanovo nám. 356/,1 602 00 Brno, september 2013

 

Fakulta cestovného ruchu:

 

Mimoriadna prijímacia skúška na Fakulte cestovného ruchu  bude v septembri 2013 na dekanáte  fakulty, Winterova ul. č. 29v Piešťanoch a na Vysokej škole Karla Engliše, Šujanovo nám. 356/1, 602 00 Brno

 

Bližšie upresnenie bude uverejnené na webovej stránke www. guni.sk

 

Poplatok za bakalárske štúdium: 1 100,- EUR/semester

 

V prípade, že prihlásený študent uhradí školné za zimný semester do 31.08.2013 a za letný semester do 31.01.2014 získa zľavu 20% z výšky školného, t. j. za semester zaplatí 880 €.

 

Poplatok za magisterské štúdium: 1 300,- EUR/semester

 

Tá istá podmienka pre zľavu z výšky školného platí aj pre magisterské štúdium. Po jej splnení sa poplatok za semester zníži na sumu 1040 €.

 

Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť po prevzatí rozhodnutia o prijatí na Vysokú školu Goethe Uni Bratislava. O zľavách poplatkov rozhoduje Správna rada školy.