Prihlásenie

Profil a poslanie školy

Prof.  Peter Bendixen

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava stojí na zásadách slobody vedy a jej náuky a na podpore výskumu a využívania jeho poznatkov. Osobitne bude pestovať rôznorodosť vedeckých teórií a metód ako aj presadzovať slobodné šírenie výsledkov výskumu a ich zhodnocovanie. Bude zaručovať takisto rôznorodosť názorov na vyučovanie a spôsoby vyučovania.

Kľúčovými oblasťami budovania spoločnosti sú kultúra a ekonomika spolu s politikou a vedou. Zoči voči globálnej kríze v problematických otázkach  udržania mierovej svetovej civilizácie a zachovania biosféry, nadobúdajú tieto otázky stále väčší význam. Krízové javy minulých desaťročí prestali byť lokálnymi javmi a v rovnakej miere sa dotýkajú základov rôznych kultúr. Ich zvládnutie prestalo byť už iba záležitosťou špeciálnych expertov. Blízka budúcnosť bude vyžadovať, aby sme hľadali spoločný a jednotný postup a dorozumenie pre nové interdisciplinárne myslenie a metodologické orientácie.

Ústrednú úlohu tu bude mať kultúra a na ňu nadväzujúca etika a ekonomika, pretože práve tam sa formujú duchovné základy pre tvorbu ďalekosiahlych rozhodnutí v politike a budovaní spoločnosti. Ekonomika tvorí materiálnu bázu primeraného zásobovania tovarom a poskytovania služieb. Ale ekonomiku osobitne netvorí len výroba a peniaze, ale základy hodnôt na ktorých stojí. A jedným z rozhodujúcich spojení medzi kultúrou a ekonomikou je všeobecná a aplikovaná etika ako disciplína, prostredníctvom ktorej sa duchovná tvorivosť v ekonomike prejaví najviac pri hľadaní smeru budúceho vývoja.

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava si kladie za cieľ byť vzdelávacou a vedeckou inštitúciou, ktorá chce prispieť k vypracovaniu základov teoretickej konštrukcie modernej teórie kultúry a profesionalizácie jej jadra tak, aby tým dala impulz hospodárskym a vedeckým snahám podporiť vedeckú kvalifikáciu riadiacich pracovníkov vo všetkých oblastiach spoločnosti.