Prihlásenie

Študijný poriadok

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava

I. časť

Všeobecné ustanovenia

Čl. 1

Úvodné ustanovenie

 1. Študijným poriadkom Vysokej školy Goethe Uni Bratislava (ďalej len „GUNI“) sa riadi štúdium študentov prijatých na študijné programy, ktoré má vysoká škola akreditované podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“).

Čl. 2

Základné ustanovenia

 1. Štúdium na vysokej škole sa uskutočňuje na fakultách prípadne na iných jej súčastiach.

 2. Na GUNI sú zaručené všetky akademické práva a slobody. V súvislosti so štúdiom je to najmä právo študenta učiť sa pri zachovaní slobodného výberu štúdia v rámci akreditovaných študijných programov a sloboda výučby spočívajúca najmä v otvorenosti rôznym vedeckým názorom, výskumným metódam a v možnosti vyjadrovania vlastných názorov.

II. časť

Pravidlá prijímacieho konania 

Čl. 3

Prijímacie konanie a podmienky prijatia na štúdium

 1. Prijímacie konanie je proces, ktorý umožní uchádzačovi preukázať splnenie určených podmienok na štúdium a stať sa študentom zvoleného študijného programu.

 2. Základné podmienky prijatia na štúdium stanovuje zákon o vysokých školách. Vysoká škola alebo jej súčasť môže určiť na prijatie na štúdium príslušného študijného programu ďalšie podmienky a spôsob ich overovania. Súčasťou overovania splnenia podmienok na štúdium môže byť prijímacia skúška.

Čl. 4

Prihláška na štúdium

 1. Dekan fakulty alebo rektor, ak sa študijný program neuskutočňuje na fakulte, zverejní včas, najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok,v prípade bakalárskeho štúdia do 20. septembra, lehotu na podanie prihlášok na štúdium,podmienky prijatia na štúdium, termín a spôsob overovania ich splnenia, a ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, aj formu a rámcový obsah skúšky a spôsob vyhodnocovania jej výsledkov, ako aj informáciu o počte uchádzačov, ktorý plánuje prijať na štúdium príslušného študijného programu.

 2. Skutočnosti podľa odseku 1 sa zverejňujú na úradnej výveske vysokej školy a fakulty a tiež spôsobom, ktorý umožní hromadný prístup. Do skončenia prijímacieho konania nieje možné tieto skutočnosti dodatočne meniť.

 3. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky.

 4. Prihláška na štúdium musí byť podaná na predpísanom tlačive, v určenom termíne a musí byť podpísaná uchádzačom. Uchádzač so zdravotným postihnutím môže k prihláške pripojiť žiadosť, na základe ktorej sa určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné postihnutie.

 5. K prihláške sa priloží doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Výška poplatku za prijímacie konanie sa zverejní podľa odseku 2.

 6. Ak prihláška nie je riadne vyplnená, alebo ak neobsahuje doklad o zaplatení poplatku,vysoká škola (fakulta) vyzve uchádzača, aby nedostatky v stanovenej lehote odstránil. Ak uchádzač v stanovenej lehote nedostatky neodstráni, prihláška sa považuje za neplatnú.

 7. Ak je súčasťou prijímacieho konania prijímacia skúška, vysoká škola (fakulta) zašle uchádzačovi pozvánku na prijímaciu skúšku najneskôr 28 dní pred termínom konania skúšky, prípadne pred termínom konania jej prvej časti.

Čl. 5

Prijímacia skúška

 1. Prijímacia skúška sa môže deliť na viac častí a môže sa konať v jednom alebo vo viacerých dňoch.

 2. Na konanie prijímacej skúšky musí byť stanovený aspoň jeden riadny a spravidla jeden náhradný termín.

 3. Náhradný termín skúšky môže povoliť dekan uchádzačovi, ktorý o to písomne požiada.Dôvod na povolenie náhradného termínu posúdi dekan.

 4. Dekan vymenuje na vykonanie prijímacej skúšky skúšobnú komisiu. Skúšobná komisia je najmenej trojčlenná.

 5. Pred začiatkom prijímacej skúšky alebo jej časti sa overuje totožnosť uchádzača podľa občianskeho preukazu alebo iného dokladu totožnosti (cestovný pas).

 6. O priebehu prijímacej skúšky každého uchádzača sa vedie zápis, ktorý je súčasťou spisu o prijímacom konaní. Súčasťou tohto spisu je aj:

  a) vypracovaný a vyhodnotený písomný test s uvedením výsledku (počet získaných bodov) a podpísaný osobou, ktorá test hodnotila, resp. vkladala údaje do informačného systému,

  b) záznam o ústnej skúške, ktorý obsahuje otázky položené uchádzačovi, výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie,c) výsledok skúšky, dátum a podpisy členov skúšobnej komisie.

 7. Na prijímacej skúške alebo jej časti musia byť prítomní najmenej dvaja členovia skúšobnej komisie.

 8. Hodnotenie písomných testov musí byť anonymné, t. j. osoba, ktorá testy hodnotí nesmie vedieť, ktorý uchádzač o štúdium príslušný test písal.

 9. Skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku uchádzača alebo jej časť, ak sa uchádzač dopustí podvodu alebo konania, ktoré je v rozpore s pravidlami vyhlásenými na začiatku prijímacej skúšky. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky tohto uchádzača sa nehodnotia,náhradný termín prijímacej skúšky sa mu neposkytuje a jeho prijímacia skúška sa považuje za neúspešnú.

 10. Skúšobná komisia preruší prijímaciu skúšku alebo jej časť aj vtedy, keď v jej priebehu sa zistia okolnosti, ktoré porušujú rovnosť podmienok zúčastnených uchádzačov v prijímacom konaní. Výsledky prerušenej prijímacej skúšky sa nehodnotia, prijímacia skúška sa opakuje v náhradnom termíne.

Čl. 6

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania

 1. O prijatí na štúdium študijného programu rozhoduje dekan, resp. rektor, ak ide o študijný program, ktorý sa neuskutočňuje na fakulte.

 2. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Musí obsahovať výrok, odôvodnenie,poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia a podpis dekana alebo rektora, ak ide o študijný program, ktorý sa neuskutočňuje na fakulte. Rozhodnutie sa musí doručiť uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

 3. Kópia rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania je súčasťou spisu o prijímacom konaní.

 4. Na rozhodovanie o prijatí na štúdium sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 7

Nahliadanie uchádzača do dokumentácie o prijímacom konaní

 1. Uchádzač má právo nahliadnuť do dokumentácie svojho prijímacieho konania, a to najneskôr do 10 dní od doručenia rozhodnutia dekana. Pod nahliadnutím sa rozumie, že uchádzač môže dokumentáciu čítať a robiť si z nej odpisy alebo výpisy.

 2. Nahliadať do materiálov môže len uchádzač alebo ním písomne splnomocnená osoba. Do dokumentácie prijímacieho konania možno nahliadnuť vo vyhradených priestoroch vysokej školy za prítomnosti poverených osôb.

 3. Na nahliadnutie do dokumentácie musia byť vytvorené primerané podmienky a stanovená primeraná doba.

 4. Ak uchádzač zistí, že jeho test bol nesprávne vyhodnotený, alebo došlo k omylu pri určení výsledného počtu získaných bodov, oznámi túto skutočnosť osobe, ktorá je v zmysle odseku 2 prítomná pri nahliadaní a uvedie ju aj v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí .

Čl. 8

Preskúmanie rozhodnutia o neprijatí

 1. Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia. Žiadosť sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal,v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia.

 2. Dekan môže vyhovieť žiadosti sám, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom vysokej školy alebo fakulty alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. Inak postúpi žiadosť do 15dní odo dňa jej doručenia rektorovi spolu s pripojeným spisovým materiálom a písomným stanoviskom dekana fakulty k vyjadreniam a námietkam žiadateľa.

 3. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom alebo s podmienkami ustanovenými podľa § 57 ods. 1 zákona o vysokých školách. Inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie potvrdí.

 4. Rozhodnutie rektora podľa odseku 3 musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o tom, že proti nemu nie je možné podať žiadosť o preskúmanie.

 5. Odpoveď žiadateľovi o preskúmanie rozhodnutia musí byť odoslaná do 30 dní oddoručenia žiadosti o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí na štúdium.

 6. Dekan preskúma námietky uchádzača vznesené počas nahliadania do materiálov alebo uvedené v žiadosti o preskúmanie rozhodnutia. Ak sa preukáže, že uchádzač bol poškodený chybou zo strany fakulty, dekan v spolupráci so skúšobnou komisiou je povinný nedostatok odstrániť a uchádzača zaradiť do poradovníka podľa opraveného počtu dosiahnutých bodov.

 7. Zmeny v dokumentácii prijímacieho konania urobené podľa odseku 6 musia byť vykonané komisionálne a musí o tom byť vypracovaný zápis podpísaný členmi skúšobnej komisie.

 8. Ak je uchádzač po zmene vykonanej podľa odseku 6 zaradený medzi tých, ktorí spĺňajú podmienky na prijatie na príslušný študijný program, dekan zmení svoje rozhodnutie a uchádzača prijme na štúdium.

Čl. 9

Právo uchádzača na zápis na štúdium a jeho zánik

 1. Oznámením rozhodnutia o prijatí na štúdium vzniká uchádzačovi právo na zápis na štúdium. Termín, miesto a spôsob zápisu prijatému uchádzačovi určí a oznámi fakulta,resp. GUNI.

 2. Fakulta má právo požadovať od prijatého uchádzača informáciu, či sa zapíše na štúdium.Uchádzač je povinný takúto informáciu poskytnúť fakulte najneskôr do začiatku akademického roka.

 3. Právo uchádzača na zápis na štúdium na základe rozhodnutia o prijatí na štúdium zaniká,ak na otázku vysokej školy, resp. fakulty, či sa zapíše na štúdium, odpovie záporne, alebo do určeného termínu neodpovie.

 4. Ak zanikne právo uchádzača na zápis na štúdium, fakulta zruší rozhodnutie o neprijatí v poradí ďalšieho uchádzača podľa výsledkov prijímacieho konania na štúdium a vydá nové rozhodnutie o jeho prijatí na štúdium.

Čl. 10

Prijímacie konanie absolventov bakalárskeho štúdia na magisterské štúdium

 1. O prijatí absolventa bakalárskeho štúdia na magisterský študijný program v tom istom študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov, resp. v príbuzných študijných odboroch, rozhoduje dekan.

 2. Podmienkou prijatia je absolvovanie štátnej skúšky v bakalárskom štúdiu s takým prospechom alebo lepším prospechom, ako určí najmenej 4 mesiace vopred dekan.

 3. Dekan môže rozhodnúť o tom, že uchádzači o štúdium v magisterskom študijnom programe sa musia podrobiť prijímacej skúške.

Čl. 11

Prijímacie konanie pri zmene študijného programu študenta z inej vysokej školy

 1. Študent môže požiadať o zmenu študijného programu v rámci toho istého študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru za podmienok stanovených v študijnom poriadku. O povolení zmeny rozhoduje dekan so súhlasom rektora.

 2. K žiadosti o zmenu študijného programu priloží žiadateľ výpis výsledkov štúdia z doteraz absolvovaného štúdia a sylabus predmetov, ktoré úspešne absolvoval.

 3. Zmena z dennej formy štúdia na externú formu štúdia a naopak je možná bez prijímacieho konania.

III. časť

Štúdium na GUNI

Čl. 12

Stupne a formy štúdia, štandardná dĺžka štúdia

 1. GUNI poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom študijnom programe ako v študijnom programe prvého stupňa (ďalej aj „bakalárske štúdium“), v magisterskom študijnom programe ako v študijnom programe druhého stupňa (ďalej aj „magisterské štúdium“).

 2. GUNI, resp. fakulta môže zabezpečovať študijný program v spolupráci s inými vysokými školami vrátane zahraničných vysokých škôl a vysokých škôl z tretích štátov (ďalej len„spoločný študijný program“) na základe dohody o spoločnom študijnom programe, ktorá obsahuje najmä podmienky prijatia, podmienky jeho absolvovania, podrobnosti o organizácii štúdia, udeľovanom akademickom titule a podrobnosti o dokladoch o skončení štúdia.

 3. Vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje podľa akreditovaných študijných programov,ktorých zoznam zverejní vysoká škola zákonom stanoveným spôsobom.

 4. Návrh študijných programov, ktoré sa neuskutočňujú na fakultách, predkladá rektor po prerokovaní v akademickom senáte GUNI na schválenie vedeckej rade GUNI.

 5. Návrh študijných programov, ktoré sa uskutočňujú na fakultách, predkladá dekan fakulty po prerokovaní v akademickom senáte fakulty na schválenie vedeckej rade fakulty.

 6. Študijný program sa uskutočňuje v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.Denná forma štúdia sa uskutočňuje prezenčnou metódou alebo dištančnou metódou alebo ich kombináciou za podmienok podľa ods. 7. Externá forma štúdia môže byť realizovaná prezenčnou metódou, dištančnou metódou a kombinovanou metódou.

 7. Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach. Ak ide o študijné programy prvého a druhého stupňa a študijné programy podľa § 53 ods. 3zákona o vysokých školách, vyžaduje sa vyučovanie s priamym kontaktom vysokoškolského učiteľa a študenta v rozsahu najmenej 18 hodín týždenne v časti akademického roka, v ktorom prebieha výučba. Uvedené sa nevzťahuje na čas vykonávania odbornej praxe alebo stáže súvisiacej so štúdiom.

 8. Organizácia všetkých stupňov a foriem vysokoškolského štúdia je založená na kreditovom systéme štúdia v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia.

 9. GUNI môže uskutočňovať výučbu jednotlivých predmetov alebo častí štúdia aj pre iné fakulty, vysoké školy alebo inštitúcie.

 10. Štandardná dĺžka štúdia je pre študijný program prvého stupňa (bakalársky študijný program) najmenej tri a najviac štyri roky, pre študijný program druhého stupňa(magisterský študijný program) najmenej jeden a najviac tri roky, v prípade spojenia prvého a druhého stupňa podľa § 53 ods. 3 zákona o vysokých školách do jedného celku najmenej štyri roky a najviac šesť rokov. Štandardnú dĺžku štúdia stanoví rozhodnutie ministra po vyjadrení Akreditačnej komisie.

Čl. 13

Práva a povinnosti študentov

 1. Uchádzač prijatý na štúdium sa stáva študentom GUNI zápisom na študijný program vysokoškolského štúdia, realizovaný na škole alebo jej fakultách.

 2. Študent má právo najmä:

  a) študovať študijný program, na ktorý bol prijatý,

  b) utvoriť si študijný plán podľa pravidiel študijného programu,

  c) zapísať sa do ďalšej časti študijného programu, ak splnil povinnosti určené študijným programom alebo študijným poriadkom,

  d) pri rešpektovaní časových a kapacitných obmedzení daných študijným poriadkom a študijným programom zvoliť si tempo štúdia, poradie absolvovania jednotiek študijného programu pri zachovaní ich predpísanej nadväznosti a pri predmete vyučovanom viacerými učiteľmi zvoliť si pred začatím výučby učiteľa,

  e) uchádzať sa v rámci svojho štúdia aj o štúdium na inej vysokej škole, a to aj v zahraničí,

  f) zúčastňovať sa na výskumnej, vývojovej, a inej tvorivej činnosti na vysokej škole,

  g) zúčastniť sa na zakladaní a činnosti nezávislých združení pôsobiacich na GUNIv súlade s právnymi predpismi,

  h) vyjadrovať sa aspoň raz ročne o učiteľoch a o kvalite výučby formou anonymného dotazníka,

  i) slobodne prejavovať názory a pripomienky k vysokému školstvu,

  j) na informačné a poradenské služby súvisiace so štúdiom a možnosťou uplatnenia absolventov v praxi,

  k) za podmienok určených v študijnom poriadku zmeniť študijný program v rámci toho istého študijného odboru alebo príbuzného študijného odboru,

  l) na podanie sťažnosti dekanovi fakulty a jej vybavenie; prijímanie, evidenciu,prešetrovanie, vybavovanie sťažností a plnenia opatrení prijatých na nápravu upravuje osobitný predpis,

  m) právo na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia kvôli nesplneniu požiadaviek a povinností, ktoré vyplývajú zo študijného programu a Študijného poriadku GUNI alebo jej fakulty,

  n) právo na preskúmanie rozhodnutia dekana o vylúčení zo štúdia z dôvodu podvodného konania pri prijímacej skúške.

 3. Študent je povinný najmä:

  a) dodržiavať vnútorné predpisy vysokej školy a jej súčastí,

  b) chrániť a hospodárne využívať majetok, prostriedky a služby GUNI,

  c) uhrádzať školné a poplatky spojené so štúdiom, a to priamo GUNI v termíne ichsplatnosti, resp. po zamietnutí žiadosti o ich odpustenie a najneskôr v lehote 15 dní od doručenia novej výzvy na ich zaplatenie; pravdivo uviesť skutočnosti rozhodujúce na ich určenie,

  d) oznámiť vysokej škole alebo fakulte, na ktorej študuje, adresu na doručovanie písomností, resp. zmenu adresy,

  e) osobne sa dostaviť na písomné predvolanie rektora, dekana alebo nimi povereného zamestnanca vysokej školy alebo fakulty.

 4. Orgány akademickej samosprávy fakulty majú v súlade so zákonom o vysokých školách právo rozhodovať v mene vysokej školy vo veciach akademických práv a povinností študentov zapísaných na štúdium podľa študijných programov uskutočňovaných na fakulte.

 5. Študent je na základe zákona o vysokých školách členom jej akademickej obce GUNI, ak študuje študijný program na fakulte aj členom akademickej obce fakulty.

 6. Za porušenie právnych predpisov, Štatútu alebo iných vnútorných predpisov GUNI alebo jej fakulty, na ktorej študent študuje, alebo za porušenie verejného poriadku môže byť študentovi uložené disciplinárne opatrenie.

 7. Podrobnosti o konaní o disciplinárnom priestupku upravuje Disciplinárny poriadok vysokej školy, resp. disciplinárny poriadok fakulty, na ktorej študent študuje.

Čl. 14

Študijný poradca, koordinátor pre mobility

 1. Na poskytovanie poradenskej služby študentom, najmä pri zostavovaní študijného plánu,pôsobia na GUNI študijní poradcovia. Študijného poradcu z radov vysokoškolských učiteľov vymenúva a odvoláva dekan.

 2. Koordinátorom pre mobility je prorektor pre medzinárodné vzťahy, ktorého úlohou je vspolupráci s referátom zahraničných vzťahov a referátom pre študijné záležitosti organizovať medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávacej oblasti, riešiť úlohy spojené s vysielaním a prijímaním študentov a poskytovať poradenské služby o možnostiach štúdia.

 3. Na vykonávanie úloh uvedených v odseku 2 na úrovni fakulty vymenúva dekan fakultného koordinátora pre mobility z radov vysokoškolských učiteľov, v prípade potreby aj katedrových alebo ústavných koordinátorov.

IV. časť

Organizácia štúdia

Čl. 15

Harmonogram štúdia

 1. Akademický rok sa začína 1. septembra bežného roka a končí sa 31. augusta nasledujúceho roka.

 2. Akademický rok sa člení na zimný a letný semester.

 3. Každý semester sa skladá z výučbovej časti a skúškového obdobia.

 4. Výučbová časť semestra obsahuje najmenej 13 a najviac 15 výučbových týždňov.Skúškové obdobie trvá najmenej 4 týždne. V poslednom semestri štúdia môže dekan upraviť harmonogram výučby aj iným spôsobom.

 5. Rektor stanovuje najneskôr do 31. januára po prerokovaní v Kolégiu rektora jednotný harmonogram štúdia na nasledujúci akademický rok.

Čl. 16

Organizácia zápisu do ďalšieho obdobia štúdia

 1. Zápis vykonáva študijné oddelenie spravidla po vytvorení rozvrhu.9

 2. Študenti iných fakúlt alebo vysokých škôl si môžu zapísať predmet na fakulte so súhlasom jej dekana, resp. povereného koordinátora za podmienky, ak študent absolvoval predpísané podmienky a pokiaľ tomu nebráni vyučovacia kapacita.

 3. Ak má predmet, ktorý si študenti zapisujú, obmedzenú kapacitu (z priestorových,personálnych alebo iných dôvodov), študentom sa umožňuje zápis v tomto poradí:

  a) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinný (majú ho podľa plánu študijného programu odporúčaný v príslušnom semestri) a študenti iných vysokých škôl, ktorí si predmet zapisujú ako povinný na základe zmluvy o štúdiu,

  b) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet povinne voliteľný,

  c) študenti z iných fakúlt, pre ktorých je predmet povinne voliteľný na základe dohody medzi fakultami,

  d) študenti vlastnej fakulty, pre ktorých je predmet výberový,

  e) študenti iných fakúlt, pre ktorých je predmet výberový,

  f) študenti iných vysokých škôl, pre ktorých je predmet výberový.

 4. V rámci kategórií a) až f) podľa odseku 3 majú prednosť študenti s väčším počtom naakumulovaných kreditov.

Čl. 17

Kreditový systém štúdia

 1. Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu študijného predmetu (ďalej len„predmet“), napomáha otvorenosti vysokej školy zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu.

 2. Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich úspešné absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov.

 3. Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné v priebehu štúdia jedného študijného programu získať kredity iba raz.

 4. Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú,akumulujú). Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej kontrolnej etape štúdia je získanie potrebného počtu kreditov stanovených študijným programom.

 5. Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia v bakalárskom štúdiu je180 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia tri roky, v magisterskom štúdiu 120 kreditov,keď je štandardná dĺžka štúdia dva roky, v spojenom prvom a druhom stupni podľa § 53ods. 3 zákona o vysokých školách 300 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia päť rokov.Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program.

 6. Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí na základe zmluvy o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal.

Čl. 18

Študijný program, študijný plán a doklady o štúdiu

 1. Študijný program je súbor vzdelávacích činností a súbor pravidiel zostavený tak, aby úspešné absolvovanie týchto vzdelávacích činností pri dodržaní stanovených pravidiel umožnilo študentovi získať vysokoškolské vzdelanie.

 2. Študijný program musí obsahovať náležitosti uvedené v zákone o vysokých školách.

 3. Študijný program možno uskutočňovať v študijnom odbore alebo v kombinácii študijných odborov, ktoré sú súčasťou sústavy študijných odborov, ktorú spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

 4. Študijný plán študenta určuje, ktoré predmety študent v rámci štúdia absolvuje, určuje ich časovú postupnosť a stanovuje formy hodnotenia študijných výsledkov.

 5. Študijný plán si zostavuje študent sám alebo s pomocou študijného poradcu z ponuky predmetov študijného programu tak, aby splnil pravidlá dané študijným programom a ustanovenia tohto poriadku.

 6. Súčasťou študijného programu je odporúčaný študijný plán, ktorý je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v štandardnej dĺžke.

 7. Doklady o štúdiu sú:

  a) preukaz študenta,

  b) výkaz o štúdiu (index),

  c) výpis výsledkov štúdia.

 8. Výkaz o štúdiu (index) je povinným dokladom o štúdiu, do ktorého sa zapisujú najmä jednotky študijného programu a výsledky kontroly študijnej úspešnosti alebo študijného výkonu.

Čl. 19

Predmety študijného programu

 1. Študijný program sa člení na predmety. Predmet je tvorený jednotkou študijného programu (čl. 21 ods. 1) alebo skupinou jednotiek študijného programu zameraných na poskytnutie vzdelávania vo vymedzenej oblasti (napr. prednáška a k nej zodpovedajúce cvičenie).

 2. Každý predmet je jednoznačne identifikovaný svojím kódom a názvom a je koncipovaný ako jednosemestrový. Základné údaje o charaktere predmetu sa uvádzajú v informačnom liste predmetu.

 3. Predmety zaradené do študijného programu sú rozdelené na tieto druhy:

  a) povinné - ich absolvovanie je nevyhnutnou podmienkou úspešného absolvovania časti alebo celého študijného programu,

  b) povinne voliteľné - dokresľujú charakter štúdia a umožňujú študentovi prispôsobiť si študijný plán svojim individuálnym záujmom podľa vlastného výberu v štruktúre určenej študijným programom,

  c) výberové – sú ostatné predmety, ktoré si môže študent zapísať na doplnenie svojho štúdia a na získanie dostatočného počtu kreditov v príslušnej časti štúdia.

 4. Predmety sa v študijnom programe delia na:

  a) predmety bez nadväznosti; zápis takéhoto predmetu nie je podmienený absolvovaním iného predmetu,

  b) predmety podmienené absolvovaním iných predmetov - absolvovanie takéhoto predmetu je možné len po úspešnom absolvovaní iného predmetu alebo predmetov –prerekvizít.

 5. Záverečná práca sa považuje za predmet a hodnotí ju vedúci práce. Ak je hodnotenie v rozsahu A až E, tak sa za ňu prideľujú kredity a je prijatá na obhajobu.

 6. Štátna skúška sa nepovažuje za predmet.

Čl. 20

Zápis a absolvovanie predmetov

 1. Zápisom si študent definuje svoj študijný plán na nasledujúci semester alebo rok štúdia.

 2. Zapísaný povinný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, môže si zapísať počas štúdia ešte raz v súlade s pravidlami stanovenými v študijnom programe. Po druhom neúspešnom pokuse o absolvovanie povinného predmetu je študent vylúčený zo štúdia.

 3. Pre zapísaný povinne voliteľný predmet, ktorý študent neabsolvoval úspešne, platia analogicky podmienky z odseku 2, študent si však môže namiesto neho vybrať iný predmet z ponuky povinne voliteľných predmetov, ak to umožňujú pravidlá voľby povinne voliteľných predmetov daného študijného programu.

 4. Výberový predmet zapísaný a neabsolvovaný je možné zapísať si ešte raz, alebo si vybrať hociktorý iný výberový predmet, alebo pri dostatočnom počte kreditov nezapísať si žiadny výberový predmet.

 5. Študent si musí zapísať na každý semester predmety v takej kreditovej hodnote a v takej skladbe (povinné, povinne voliteľné a výberové), aby v každej etape kontroly štúdia mohol splniť podmienky na pokračovanie v štúdiu alebo skončenie štúdia. Študent postupuje do ďalšej časti štúdia,a) ak získal minimálne 80% (48 kreditov) z počtu (60) kreditov predpísaných študijným plánom pre hodnotený akademický rok štúdia, na postup do 2. roku štúdia,b) ak získal minimálne 90% (108 kreditov) z predpísaného počtu (120) kreditov za prvý a druhý rok štúdia, na postup do 3. roku štúdia.

 6. V akademickom roku, v ktorom študent plánuje ukončiť štúdium, si zapisuje predmety s takým počtom kreditov, aby ich získaním splnil podmienky ukončenia štúdia.

 7. Súčasťou zápisu do ďalšieho obdobia štúdia je aj kontrola preukazu študenta.

Čl. 21

Jednotky študijného programu

 1. Jednotky študijného programu v rámci predmetu určí garant predmetu, keď nie sú stanovené v študijnom programe. Jednotky študijného programu sú najmä prednášky,semináre, cvičenia, praktické cvičenia, záverečné práce, projektové práce, semestrálne práce, stáže, exkurzie, odborná prax, kurzy a kontrolované samoštúdium.

 2. Študent je povinný absolvovať jednotky študijného programu uvedené v informačnom liste predmetu. Neúčasť na jednotkách študijného programu môže vyučujúci ospravedlniť z dôvodu práceneschopnosti alebo z dôvodu iných prekážok na strane študenta (verejná funkcia, výkon občianskej povinnosti vo všeobecnom záujme, materská a rodičovská dovolenka, karanténa, ošetrovanie chorého člena rodiny, vyšetrenie alebo ošetrenie v zdravotníckom zariadení, narodenie dieťaťa manželke študenta, sprevádzanie rodinného príslušníka do zdravotníckeho zariadenia, úmrtie rodinného príslušníka, vlastná svadba alebo svadba rodiča študenta, nepredvídané prerušenie premávky alebo meškanie pravidelnej verejnej dopravy, presťahovanie), ktoré študent preukáže príslušnými dokladmi. Vyučujúci môže požadovať od študenta vypracovanie náhradnej úlohy, napr.seminárnej práce, ktorá nie je uvedená v informačnom liste, ako náhradu za neúčasť na výučbe.

Čl. 22

Evidencia, kontrola a hodnotenie študijných výsledkov

 1. Hodnotenie študijných výsledkov študenta v rámci štúdia predmetu (ďalej aj „hodnotenie predmetu“) sa uskutočňuje najmä:

  a) priebežnou kontrolou študijných výsledkov počas výučbovej časti daného obdobia štúdia (kontrolné otázky, písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, semestrálne práce, referát na semináre a pod.), 50 % priebežného hodnotenia musí byť realizované do konca siedmeho týždňa výučby a 50 % do konca výučby v príslušnom semestri,

  b) skúškou za dané obdobie štúdia.

 2. Výberové predmety sú hodnotené priebežnou kontrolou študijných výsledkov podľa odseku 1 písm. a).

 3. Skúšky sa konajú v skúškovom období semestra, v ktorom študent absolvoval predmet.

 4. Hodnotenie predmetu je vyjadrené v informačnom liste percentuálnym podielom priebežnej kontroly štúdia a semestrálnej skúšky tak, že ich súčet predstavuje 100 %. Percentá vyjadrujú rozsah študijného materiálu predmetu, ktorý má byť zvládnutý študentom a hodnotený počas priebežnej kontroly alebo počas skúšky.

 5. Odporúčaný študijný plán predpisuje najviac päť predmetov zakončených skúškou za semester. Študent má právo zostaviť si študijný plán tak, že môže absolvovať viac ako päť povinných a povinne voliteľných predmetov zakončených skúškou.

 6. Konkrétny spôsob kontroly štúdia vrátane termínov a spôsobu vyhodnotenia kontroly oznámi učiteľ na začiatku semestra.

Čl. 23

Klasifikačné stupne a vážený študijný priemer

 1. Na hodnotenie študijných výsledkov sa používa stupnica, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:

  a) A - výborne (vynikajúce výsledky) (numerická hodnota 1),

  b) B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) (numerická hodnota 1.5),

  c) C - dobre (priemerné výsledky) (numerická hodnota 2),

  d) D - uspokojivo (prijateľné výsledky) (numerická hodnota 2.5),

  e) E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) (numerická hodnota 3),

  f) FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) (numerická hodnota 4).

 2. Hodnotenie (známka, klasifikačný stupeň) odzrkadľuje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu, uvedeným v identifikačnom liste predmetu.

 3. Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal hodnotenie A až E. Študent získa kredity len za úspešne absolvovaný predmet.

 4. Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX má právo na dva opravné termíny,pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo za rovnakých podmienok len na jeden opravný termín.

 5. Na hodnotenie celkových výsledkov študijných výsledkov študenta vo  vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtov kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku (1) pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa dováženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.

 6. Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri konkurzných výberoch vynútených kapacitnými možnosťami výučby, pri rozhodovaní o priznaní niektorých štipendií, pri prideľovaní ubytovania vo vysokoškolských internátoch a pod.

Čl. 24

Záverečná práca

 1. Záverečná práca je bakalárska práca a diplomová práca.

 2. Bakalárskou a diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program.

 3. Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanoví vnútorný predpis vydaný rektorom.

 4. Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa).

 5. Záverečnú prácu posudzuje oponent (v prípade doktorandského štúdia oponenti). Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

 6. Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na prácu(s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta/oponentov) najneskôr tri dni pred obhajobou.

 7. Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.

 8. Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.

 9. Ak vedúci záverečnej práce alebo oponent/oponenti nie sú členmi skúšobnej komisie, sú prizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú poradný hlas. O výsledku obhajoby záverečnej práce rozhoduje komisia hlasovaním.

 10. Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo ak s tým súhlasí rektor (dekan), tak aj v inom jazyku, spravidla nemeckom alebo anglickom. V prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať abstrakt v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany.

 11. Študent odovzdáva záverečnú prácu Akademickej knižnici v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej sprístupnenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje zákon o vysokých školách.

Čl. 25

Štátne skúšky

 1. Vykonanie štátnej skúšky alebo štátnych skúšok je jednou z podmienok úspešného absolvovania študijného programu. Štátna skúška nemôže pozostávať len z obhajoby záverečnej práce.

 2. Štátna skúška sa môže skladať z viacerých predmetov štátnej skúšky.

 3. Štátnu skúšku môže vykonať študent po splnení povinností stanovených študijným programom.

 4. Termín/termíny štátnej skúšky stanovuje rektor (dekan) v súlade s harmonogramom štúdia.

 5. Ak študentovi bránia vážne okolnosti zúčastniť sa na štátnej skúške a vopred alebo najneskôr do 5 dní po termíne sa ospravedlní, môže mu rektor (dekan) určiť náhradný termín štátnej skúšky. Ak sa študent bez ospravedlnenia nedostaví v určenom termíne,alebo ak rektor (dekan) neuzná dôvod ospravedlnenia, hodnotí sa jeho neprítomnosť ako neúspešne vykonaná skúška.

 6. Štátna skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou (ďalej len „komisia“).

 7. Právo skúšať na štátnej skúške majú vysokoškolskí učitelia pôsobiaci vo funkciách profesorov a docentov a ďalší odborníci schválení príslušnou vedeckou radou. Ak ide o bakalárske študijné programy, právo skúšať majú aj vysokoškolskí učitelia vo funkcii odborného asistenta s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa.

 8. Rektor (dekan) určuje v súlade so zákonom o vysokých školách zloženie komisie z osôb oprávnených skúšať. Komisia má najmenej štyroch členov. Komisia je uznášania schopná,ak je prítomný jej predseda a aspoň dvaja ďalší členovia.

 9. Priebeh štátnej skúšky a vyhlásenie výsledkov sú verejné. Rozhodovanie komisie o výsledkoch štátnej skúšky sa uskutoční na neverejnom zasadnutí komisie.

 10. Jednotlivé predmety štátnej skúšky sa hodnotia klasifikačnými stupňami A až FX.

 11. Celkové hodnotenie štátnej skúšky je „prospel s vyznamenaním“, „prospel“ a„neprospel“.

 12. Stupňom „prospel s vyznamenaním“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak bol študent hodnotený z jednotlivých predmetov štátnej skúšky len známkami A alebo B, pričom počet hodnotení známkou A nesmie byť menší ako počet hodnotení známkou B.

 13. Stupňom „prospel“ je hodnotená štátna skúška vtedy, ak študent nespĺňa pravidlá podľa odsek 12 a ani z jedného predmetu nebol hodnotený známkou nedostatočne (FX).

 14. Ak niektorý predmet štátnej skúšky bol hodnotený stupňom nedostatočne (FX), celkové hodnotenie štátnej skúšky je „neprospel“.

 15. Ak sa študent nezúčastnil na štátnej skúške, alebo ak na nej nevyhovel, môže ju vykonať v najbližšom náhradnom (opravnom) termíne. Študent opakuje len tú časť štátnej skúšky,z ktorej bol hodnotený klasifikačným stupňom „nedostatočne“ (FX). Opakovať štátnu skúšku je možné najviac dvakrát.

Čl. 26

Celkové hodnotenie štúdia

 1. Celkový výsledok úspešne absolvovaného štúdia sa hodnotí dvoma stupňami:

  a) prospel s vyznamenaním,

  b) prospel.

 2. Ak študent za celé štúdium dosiahol vážený študijný priemer lepší ako 1,3 (bez hodnotenia predmetov štátnej skúšky) a štátnu skúšku (štátne skúšky) vykonal s hodnotením „prospel s vyznamenaním“ v riadnom termíne, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. a).

 3. Ak nie sú splnené podmienky odseku 2, hodnotí sa podľa odseku 1 písm. b).

Čl. 27

Uznávanie absolvovaných predmetov, prenos kreditov a známok

 1. Študent môže požiadať o uznanie absolvovaných predmetov, resp. prenos kreditov a známok, ak neuplynuli od ich získania viac ako 4 roky.

 2. Absolvované predmety, získané kredity a známky možno uznať, resp. preniesť, ak sú súčasťou predpísaného študijného programu ako povinné a povinne voliteľné predmety a boli hodnotené známkou A až E alebo im ekvivalentným spôsobom. V magisterskom štúdiu nemožno uznať kredity získané za úspešné absolvovanie predmetu v bakalárskom štúdiu.

 3. O uznaní predmetov, resp. prenose kreditov a známok rozhoduje rektor (dekan) na základe vyjadrenia garanta príslušného predmetu, pričom v jednom akademickom roku si študent môže dať uznať predmety z predchádzajúceho štúdia najviac v hodnote 50 kreditov pri zachovaní podmienok pre štúdium stanovených v čl. 20 ods. 5.

 4. Žiadosť o uznanie predmetov z predchádzajúceho štúdia sa podáva rektorovi (dekanovi)na začiatku akademického roka. K žiadosti je študent povinný predložiť sylabus predmetu,z ktorého kredity a známku získal. O uznaní, resp. neuznaní predmetov vydá rektor(dekan) rozhodnutie, ktoré je vyhotovené písomne.

 5. Absolvovanie predmetu v rámci programu Európskej Únie Programu celoživotného vzdelávania (Life-long Learning Program), podprogram Erasmus sa uznáva bez predkladania ďalších dokladov.

Čl. 28

Prerušenie štúdia

 1. Štúdium možno študentovi prerušiť na základe jeho písomnej žiadosti, spravidla na ucelenú časť štúdia (semester, rok).

 2. Bez udania dôvodu možno študentovi prerušiť štúdium najviac na jeden rok.

 3. Ak sú dôvodom prerušenia zdravotné alebo vážne osobné dôvody, možno štúdium prerušiť najviac na dva roky okrem prerušenia štúdia z dôvodu rodičovskej dovolenky,keď je maximálna dĺžka prerušenia 3 roky.

 4. Prerušenie štúdia povoľuje rektor (dekan).

 5. Študent, ktorý preruší štúdium, prestáva byť študentom dňom prerušenia. Rozhodnutie o prerušení štúdia sa doručuje študentovi osobne alebo poštou.

 6. Študent, ktorému bolo štúdium prerušené, má právo sa opätovne zapísať na štúdium.Študentom sa stáva dňom zápisu po prerušení.

 7. Ak má študent prerušené štúdium počas výučbovej časti semestra, zápis predmetov po nástupe po prerušení sa nepovažuje za opakovaný zápis.

 8. Ak má študent prerušené štúdium v tej časti akademického roka, keď neprebieha výučba,evidujú sa mu všetky kredity a hodnotenia získané do dátumu podania žiadosti o prerušenie štúdia. Študijné povinnosti, za ktoré získal študent do termínu podania žiadosti o prerušenie hodnotenie FX alebo nezískal žiadne hodnotenie, sa pri nástupe po prerušení štúdia považujú za opakovane zapísané. Pri opakovanom zapísaní predmetov sa postupuje podľa čl. 20 ods. 2 a 3.

Čl. 29

Skončenie štúdia

 1. Štúdium možno ukončiť riadne alebo z dôvodu uvedeného v čl. 28 ods. 6.

 2. Študent riadne skončí štúdium absolvovaním štúdia podľa príslušného študijného programu.

 3. Dňom riadneho skončenia štúdia je deň, keď bola splnená posledná z podmienok predpísaných na riadne skončenie štúdia príslušného študijného programu.

 4. Dokladom o riadnom skončení štúdia a o získaní príslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške.

 5. Vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške vydáva GUNI.Študentovi, ktorý absolvoval štúdium podľa čl. 26 ods. 1 písm. a) vydá diplom s vyznamenaním. Diplom sa odovzdáva študentovi spravidla na slávnostnej promócii.

 6. Okrem riadneho skončenia štúdia sa štúdium skončí:

  a) zanechaním štúdia,

  b) prekročením štandardnej dĺžky štúdia o viac ako dva roky,

  c) ak študent nemôže pokračovať v štúdiu z dôvodu zrušenia študijného programu, ktorýštuduje a neprijal ponuku pokračovať v štúdiu podľa iného študijného programu,

  d) smrťou študenta.

Čl. 30

Zanechanie štúdia

 1. Ak študent chce zanechať štúdium, oznámi to písomne rektorovi (dekanovi).

 2. Študentovi, ktorý zanechal štúdium, vydá GUNI (fakulta) na jeho žiadosť výpis úspešne absolvovaných predmetov. Vo výpise sa uvedie, že študent štúdium neukončil.

Čl. 31

Vylúčenie zo štúdia

 1. Študent je vylúčený zo štúdia:

  a) ak nesplní požiadavky alebo povinnosti vyplývajúce zo študijného programu a zoŠtudijného poriadku GUNI alebo študijného poriadku fakulty; študent môže byť vylúčený aj za porušenie povinnosti podľa čl. 13 ods. 3 písm. c/,

  b) ak mu bolo za disciplinárny priestupok uložené disciplinárne opatrenie vylúčenie zo štúdia podľa § 72 ods. 2 písm. c/ zákona o vysokých školách.

V. časť

Konania vo veciach študijných práv a povinností študenta

Čl. 32

Začiatok konaní vo veciach študijných práv a povinností študenta

 1. Konanie vo veci povolenia prerušenia štúdia a uznania skúšok, resp. uznania kreditov sa začína dňom, keď študent podal písomnú žiadosť na vydanie príslušného rozhodnutia.Žiadosť musí obsahovať základné identifikačné údaje o študentovi a meritum veci,o ktorej sa má rozhodnúť.

 2. Ak žiadosť neobsahuje potrebné údaje na rozhodnutie, rektor (dekan) vyzve študenta, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil alebo podal nevyhnutné vysvetlenie.

 3. Konanie vo veci nesplnenia požiadaviek vyplývajúcich zo študijného programu alebo študijného plánu a porušenia študijného poriadku sa začína dňom vydania rozhodnutia rektora (dekana), ktorý vydá rozhodnutie na základe vlastného podnetu, podnetu učiteľa alebo študenta.

 4. Rozhodnutie vo veciach podľa odseku 1 vydá dekan v lehote do 30 dní odo dňa začatia konania. Do tejto lehoty sa nezapočíta doba, keď plynula študentovi lehota na doplnenie žiadosti alebo na podanie nevyhnutného vysvetlenia podľa odseku 2. Ak dekan v tejto lehote 30 dní nerozhodne, môže sa študent domáhať, aby rektor vyslovil povinnosť dekana vo veci konať a rozhodnúť.

 5. Na konanie a rozhodovanie o študijných právach a povinnostiach študenta sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 33

Náležitosti rozhodnutia a jeho doručovanie

 1. Rozhodnutia musia byť vyhotovené písomne, musia obsahovať výrok s odkazom na príslušné ustanovenie vnútorného predpisu, odôvodnenie na základe zisteného skutkového stavu a o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.

 2. Rozhodnutie musí byť študentovi doručené do vlastných rúk na fakulte alebo kdekoľvek na inom mieste, kde je zastihnuteľný. Ak takéto doručenie nie je možné, rozhodnutie podľa čl. 32 ods. 5 sa doručí poštou na poslednú známu adresu trvalého pobytu študenta ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk. Rozhodnutia vo veciach uvedených v čl. 32 ods. 1 a ods. 3 sa doručujú ako doporučená zásielka s doručenkou. Povinnosť fakulty doručiť rozhodnutie je splnená, keď študent rozhodnutie prevezme alebo dňom, keď ho pošta vráti ako nedoručiteľnú zásielku, alebo keď doručenie bolo zmarené konaním, alebo opomenutím študenta. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, keď študent prijatie rozhodnutia odmietne.

Čl. 34

Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o vylúčení zo štúdia

 1. Proti rozhodnutiu podľa čl. 32 ods. 5 môže študent do 8 dní odo dňa, keď mu bolo rozhodnutie doručené, podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia (ďalej len „žiadosť“),ktorá má odkladný účinok. Žiadosť sa podáva dekanovi, ktorý rozhodnutie vydal.

 2. Dekan, môže sám žiadosti vyhovieť a rozhodnutie zmeniť alebo zrušiť, inak ju do 15 dní od doručenia na fakultu postúpi s celou dokumentáciou na rozhodnutie rektorovi. So žiadosťou o preskúmanie postúpi rektorovi celý spisový materiál spolu so správou podľa odseku 3 vrátane vlastného stanoviska k žiadosti o preskúmanie.

 3. Správa obsahuje komplexné výsledky doterajšieho konania, t.j. údaje o všetkých vykonaných úkonoch, stanovisko k včasnosti podania žiadosti, k dodržaniu predpísaných náležitostí žiadosti. Dekan fakulty v správe uvedie svoje stanovisko ku všetkým námietkam žiadateľa spolu s príslušnými dôkazmi a taktiež názor, pokiaľ ide o úplnosť a správnosť zisteného skutkového stavu veci, ako aj právny názor, z ktorého sa v napadnutom rozhodnutí vychádza.

 4. Rektor žiadosť zamietne, ak bola podaná oneskorene alebo neoprávnenou osobou. Rektor zmení alebo zruší rozhodnutie dekana, ktoré bolo vydané v rozpore so zákonom,vnútorným predpisom vysokej školy alebo fakulty, inak žiadosť zamietne a pôvodné rozhodnutie dekana potvrdí.

 5. Ak rektor zruší rozhodnutie dekana z dôvodu, že nebol dostatočne zistený skutkový stav veci, môže podľa okolnosti prípadu vrátiť vec dekanovi na ďalšie konanie a rozhodnutie,pričom je dekan viazaný právnym názorom rektora.

 6. Rektor vydá rozhodnutie najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti študenta o preskúmanie rozhodnutia dekana. V zložitejších prípadoch rozhoduje do 60 dní.O predĺžení lehoty zašle študentovi aj dekanovi fakulty písomné oznámenie.

 7. Pre doručovanie rozhodnutia rektora platia ustanovenia čl. 33 ods. 2.

 8. Ak dekan žiadosti vyhovie a rozhodnutie zmení alebo zruší podľa odseku 2 alebo ak rektor zmení alebo zruší rozhodnutie dekana podľa odseku 4, orgány fakulty alebo vysokej školy prijmú v prípade potreby také opatrenia, aby práva študenta boli obnovené a následky, ktoré chybné rozhodnutie spôsobilo, boli odstránené alebo zmiernené.

 9. Proti rozhodnutiu rektora nie je možné podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Svoje rozhodnutie rektor oznámi príslušnému dekanovi a vráti mu kompletný spisový materiál študenta spolu s návratkou o doručení rozhodnutia študentovi.

Čl. 35

Právoplatnosť rozhodnutia

 1. Rozhodnutie, proti ktorému nemožno podať žiadosť o preskúmanie, je právoplatné.

 2. Rozhodnutie dekana o vylúčení zo štúdia, proti ktorému študent nepodal žiadosť o preskúmanie, nadobúda právoplatnosť dňom márneho uplynutia osemdňovej lehoty.

 3. Rozhodnutie rektora o žiadosti o preskúmanie rozhodnutia dekana nadobúda právoplatnosť dňom doručenia študentovi.

 4. Dňom skončenia štúdia je deň, keď rozhodnutie o vylúčení zo štúdia nadobudlo právoplatnosť.

VI. časť

Ďalšie ustanovenia

Čl. 36

Bezpečnosť a ochrana zdravia študenta

 1. Na študenta, ktorý sa zúčastňuje na praktickej výučbe a praxi, sa vzťahujú všeobecné predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a pracovných podmienkach žien.

Čl. 37

Akademická pochvala rektora, Cena rektora za vynikajúcu záverečnú prácu a motivačné štipendiá

 1. Rektor môže udeliť Akademickú pochvalu rektora spojenú s priznaním jednorazového motivačného štipendia študentovi, ktorý:

  a) dosahoval počas štúdia vynikajúce študijné výsledky,

  b) prejavil príkladný občiansky postoj alebo vykonal príkladný čin,

  c) vzorne reprezentoval vysokú školu najmä na medzinárodných podujatiach alebo súťažiach.

 2. Rektor môže udeliť Cenu rektora za vynikajúcu záverečnú prácu/projekt spojenú s priznaním jednorazového motivačného štipendia študentovi, ktorý vypracoval mimoriadne kvalitnú záverečnú prácu.

 3. Pravidlá na udeľovanie Akademickej pochvaly rektora, Ceny rektora za vynikajúcu záverečnú prácu a s tým spojené priznanie jednorazového motivačného štipendia upravuje Štipendijný poriadok GUNI a štipendijný poriadok fakulty.

 4. Dekan môže udeliť študentovi zapísanému na študijný program uskutočňovaný na fakulte pochvalu a jednorazové motivačné štipendium v súlade so štipendijným poriadkom GUNIa štipendijným poriadkom fakulty.

Čl. 38

Študijné poriadky fakúlt

 1. Ak sa fakulta rozhodne upraviť Študijný poriadok GUNI na vlastné podmienky podrobnejšie, vydá v súlade s ním študijný poriadok fakulty.

 2. Študijný poriadok fakulty schvaľuje na návrh dekana akademický senát fakulty a platnosť nadobúda dňom schválenia v akademickom senáte vysokej školy.

Čl. 39

Záverečné ustanovenia

 1. Tento študijný poriadok nadobúda platnosť odo dňa registrácie a účinnosť odo dňa doručenia rozhodnutia GUNI – vysokej škole o jeho zaregistrovaní ministerstvom.

Univ. Prof. DDr. Peter Linnert

Goethe Uni, a.s.

podpredseda predstavenstva