Prihlásenie

Záverečná – diplomová práca

Záverečná práca je bakalárska práca a diplomová práca. Bakalárskou a diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v študijnom odbore, v ktorom absolvoval študijný program.

Základné náležitosti, ktoré musí spĺňať záverečná práca, stanoví vnútorný predpis – smernica vydaný/á rektorom.

Záverečnú prácu vypracuje študent pod vedením vedúceho záverečnej práce (školiteľa) a posudzuje ju oponent (v prípade doktorandského štúdia oponenti). Oponent vypracuje na záverečnú prácu písomný posudok.

Študent, ktorý vypracoval záverečnú prácu, má právo oboznámiť sa s posudkami na prácu(s posudkom vedúceho záverečnej práce a oponenta/oponentov) najneskôr tri dni pred obhajobou.

Obhajoba záverečnej práce patrí medzi štátne skúšky.Výsledok obhajoby záverečnej práce sa hodnotí klasifikačnými stupňami A až FX.

Ak vedúci záverečnej práce, alebo oponent/oponenti nie sú členmi skúšobnej komisie, súprizvaní na obhajobu práce a pri jej hodnotení majú poradný hlas. O výsledku obhajoby záverečnej práce rozhoduje komisia hlasovaním.

Záverečná práca môže byť vypracovaná v jazyku slovenskom alebo ak s tým súhlasí rektor (dekan), tak aj v inom jazyku, spravidla nemeckom alebo anglickom. V prípade cudzojazyčnej práce musí táto práca obsahovať abstrakt v slovenskom jazyku v rozsahu aspoň jednej strany.

Študent odovzdáva záverečnú prácu Akademickej knižnici v elektronickej podobe za účelom jej archivácie, bibliografickej registrácie a jej sprístupnenia. Spôsob a podmienky sprístupnenia záverečných prác stanovuje zákon o vysokých školách.