Prihlásenie

Kreditový systém štúdia

Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu študijného predmetu (ďalej len „predmet“), napomáha otvorenosti vysokej školy zvnútra, podporuje mobilitu študentov a poskytuje študentovi možnosť podieľať sa na tvorbe svojho študijného plánu.

Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom, ktoré charakterizujú množstvo práce potrebnej na ich úspešné absolvovanie. Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok je 60 kreditov, za semester 30 kreditov.

Študent získava kredity po úspešnom absolvovaní predmetu. Za daný predmet je možné v priebehu štúdia jedného študijného programu získať kredity iba raz.

Kredity získané za absolvovanie predmetov sa študentovi zhromažďujú (sčítavajú, akumulujú). Jednou z podmienok pokračovania v štúdiu po vopred určenej kontrolnej etape štúdia je získanie potrebného počtu kreditov stanovených študijným programom.

Celkový počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia v bakalárskom štúdiu je 180 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia tri roky, v magisterskom štúdiu 120 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia dva roky, v spojenom prvom a druhom stupni podľa § 53´ods. 3 zákona o vysokých školách 300 kreditov, keď je štandardná dĺžka štúdia päť rokov. Kredity musí študent získať v takej skladbe, ako to určuje študijný program.

Ak študent absolvuje časť štúdia na inej fakulte alebo inej vysokej škole v SR alebo v zahraničí na základe zmluvy o štúdiu, získané kredity sa mu započítavajú (prenášajú) na základe výpisu výsledkov, ktorý vyhotoví študentovi fakulta alebo vysoká škola, na ktorej ich získal.