Prihlásenie

Zásady výberového konania

Zásady výberového konania
na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov,
výskumných pracovníkov a funkcií profesorov a docentov
na Vysokej škole Goethe Uni Bratislava

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

 1. Tento vnútorný predpis upravuje zásady a priebeh výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov Vysokej školy Goethe Uni Bratislava (ďalej len „GUNI“). Obsadzovanie uvedených pracovných miest a funkcií sa uskutočňuje v nadväznosti na schválený počet a štruktúru pracovných miest na vysokej škole. Výberovým konaním sa overujú schopnosti a odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má zamestnanec vykonávať v pracovnej pozícii alebo vo funkcii, na obsadenie ktorej sa vypisuje výberové konanie.

 2. Zamestnávateľ, ktorým je Goethe Uni, a. s., právnická osoba, ktorá získala štátny súhlas na pôsobenie ako súkromná vysoká škola (ďalej len „zamestnávateľ“), je povinný pri výberovom konaní dodržiavať zásadu rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych a obdobných právnych vzťahov ustanovenú osobitným zákonom.

 3. Výberovým konaním sa obsadzujú pracovné miesta vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov a funkcie profesorov a funkcie docentov.

 4. Obsadzovanie pracovných miest výberovým konaním sa neuplatňuje pri prijímaní vysokoškolských učiteľov do pracovného pomeru na dobu určitú v trvaní do jedného roka na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas a pri prijímaní hosťujúcich profesorov.

 5. Za vypísanie výberového konania, jeho priebeh a realizáciu výsledkov výberového konania je zodpovedný rektor alebo dekan fakulty, resp. kvestor alebo vedúci súčasti GUNI, na základe rektorom delegovanej právomoci konať v oblasti pracovnoprávnych vzťahov.

Čl. 2
Vyhlásenie výberového konania

 1. Výberové konanie vypisuje zamestnávateľ najmenej tri týždne pred jeho konaním. Deň zverejnenia výberového konania je dňom jeho vypísania. Dekan fakulty informuje rektora o výberovom konaní na obsadenie funkčného miesta docenta a profesora.

 2. Vypísanie výberového konania na obsadenie pracovných miest vysokoškolských učiteľov a obsadzovanie funkcií profesorov a funkcií docentov musí byť zverejnené na úradnej výveske zamestnávateľa a poskytnuté Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“), na zverejnenie na jeho osobitnej internetovej stránke. Vypísanie výberového konania na obsadenie funkcie profesora musí byť zverejnené aj v periodickej dennej tlači s celoštátnou pôsobnosťou.

 3. Do výberového konania sa môže prihlásiť aj zamestnanec, ktorý na danom pracovnom mieste alebo v danej funkcii pracoval doposiaľ.

Čl. 3
Oznámenie o vyhlásení výberového konania a ďalšie podmienky výberového konania

 1. Oznámenie o vyhlásení výberového konania musí obsahovať:
  a) označenie zamestnávateľa,
  b) pomenovanie pracovného miesta alebo označenie funkcie, ktorá sa obsadzuje výberovým konaním,
  c) požiadavky na kvalifikačné predpoklady (akademický titul) a osobitné kvalifikačné predpoklady (napr. vedecký kvalifikačný stupeň, resp. vedecká hodnosť, vedeckopedagogický titul, prax v odbore) požadované na obsadenie pracovného miesta, resp. funkcie,
  d) iné kritériá a požiadavky v súvislosti s obsadzovaným pracovným miestom alebo funkciou,
  e) predpokladaný deň nástupu do práce,
  f) dátum a miesto podania žiadosti o účasť vo výberovom konaní,
  g) zoznam požadovaných dokladov, najmä tých, ktorými sa preukazuje plnenie kvalifikačných predpokladov, odbornej praxe a nadobudnutých skúseností,
  h) štruktúrovaný životopis,
  i) forma výberového konania (písomná forma, pohovor),
  j) prípadné ďalšie údaje podľa rozhodnutia zamestnávateľa.
 2. Pracovný pomer na miesto vysokoškolského učiteľa so zamestnancom, ktorý nemá vedecko-pedagogický titul „profesor“ ani „docent“ možno uzavrieť na základe jedného výberového konania najdlhšie na päť rokov.
 3. Vysokoškolský učiteľ môže obsadiť funkciu docenta alebo profesora na základe jedného výberového konania najviac na päť rokov. Ak vysokoškolský učiteľ obsadil funkciu docenta alebo profesora tretí raz, pričom celkový čas jeho pôsobenia v týchto funkciách dosiahol aspoň deväť rokov, a má, ak ide o funkciu docenta, zodpovedajúci vedeckopedagogický titul „docent“ alebo „profesor“, a ak ide o funkciu profesora vedeckopedagogický titul „profesor“, získava právo na pracovnú zmluvu s touto vysokou školou na miesto vysokoškolského učiteľa a na zaradenie do tejto funkcie na dobu určitú až do dosiahnutia veku 70 rokov.
 4. So zamestnancom-vysokoškolským učiteľom, ktorý dosiahol vek 70 rokov, môže rektor alebo dekan uzavrieť pracovný pomer na pracovné miesto vysokoškolského učiteľa najdlhšie na jeden rok. Takýto pracovný pomer možno uzavrieť aj opakovane.

Čl. 4
Výberová komisia

 1. Zamestnávateľ, ktorý vyhlásil výberové konanie, zriadi výberovú komisiu a vymenuje jej členov. Výberová komisia má najmenej troch členov. Ak ide o výberové konanie na obsadenie funkcie vedúceho zamestnanca, jedného člena výberovej komisie určí zástupca zamestnancov. Celkový počet členov výberovej komisie je nepárny.

 2. Výberová komisia najmenej sedem dní pred výberovým konaním pozve uchádzača, ktorý spĺňa tieto predpoklady:

  a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,

  b) je bezúhonný,

  c) spĺňa kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady, ak to vyžaduje osobitný predpis (preukázané dokladmi a písomnosťami podľa čl. 3 ods. 1 písm. g/ a h/, ako aj iné kritériá a požiadavky podľa čl. 3 ods. 1 písm. d/),

  d) má zdravotnú spôsobilosť na prácu, ktorú má vykonávať, ak to vyžaduje osobitný predpis,

  e) podal žiadosť v lehote podľa čl. 3 ods. 1 písm. f/; zmeškanie lehoty podľa čl. 3 ods. 1 písm. f/ môže zamestnávateľ odpustiť.

Čl. 5
Výberové konanie a jeho výsledky

 1. Výberové konanie sa môže uskutočniť písomnou formou alebo pohovorom, alebo obidvoma spôsobmi.

 2. Pozvánka na výberové konanie obsahuje dátum, miesto, hodinu jeho konania a oznámenie spôsobu podľa odseku 1.

 3. Uchádzač je povinný sa osobne zúčastniť výberového konania. Ak sa uchádzač nemôže zúčastniť výberového konania a písomne sa ospravedlní s uvedením dôvodov, výberová komisia rozhodne tajným hlasovaním, či určí takémuto uchádzačovi náhradný termín výberového konania, alebo či bude uchádzač vylúčený z hodnotenia, t.j. členovia komisie nebudú určovať jeho poradie, alebo či bude zaradený do hodnotenia, ak spĺňa ďalšie určené požiadavky a kritériá výberového konania stanovené v oznámení o vyhlásení výberového konania. Výsledok rozhodnutia výberovej komisie sa zaznamená v zápise o výberovom konaní.

 4. Ak sa uchádzač nezúčastní výberového konania bez ospravedlnia najneskôr do dňa jeho konania, má sa za to, že nesplnil kritéria a požiadavky výberového konania. Táto skutočnosť sa uvedie v zápise o výberovom konaní.

 5. Výberová komisia zhodnotí výsledok výberového konania tak, že každý člen komisie zhodnotí celkovo všetkých pozvaných uchádzačov a zostaví ich poradie.

 6. Výberová komisia spracuje celkové poradie uchádzačov na základe tajného hlasovania jej členov. Poradie uchádzačov je záväzné pri obsadení funkcií. Zamestnávateľ uzavrie pracovný pomer s uchádzačom podľa poradia.

 7. Ak výberová komisia tajným hlasovaním rozhodne, že uchádzač nevyhovel ustanoveným požiadavkám a kritériám, o jeho poradí sa nehlasuje. Tento uchádzač nie je zaradený do poradia.

 8. Ak výberová komisia nevyberie uchádzača na obsadzované miesto, pretože žiaden uchádzač nevyhovel ustanoveným kritériám a požiadavkám, zamestnávateľ vyhlási nové výberové konanie.

 9. Rektor a dekan má právo pri obsadzovaní funkcií vysokoškolských učiteľov neakceptovať návrh komisie a vyhlásiť nové výberové konanie.

 10. Zápisnicu o priebehu výberového konania a o jeho výsledkoch, podpísanú prítomnými členmi, predloží predseda výberovej komisie rektorovi, dekanovi, resp. poverenému vedúcemu zamestnancovi bez zbytočného odkladu, spravidla do piatich dní po ukončení hodnotenia.

 11. Zamestnávateľ písomne oznámi uchádzačovi výsledok výberového konania do desiatich dní od jeho skončenia. Neúspešným uchádzačom vráti všetky ich osobné doklady a ostatnú nimi predloženú dokumentáciu.

Článok 6
Záverečné ustanovenia

 

 1. Tieto zásady výberového konania nadobúdajú platnosť a účinnosť odo dňa doručenia rozhodnutia zamestnávateľovi o ich zaregistrovaní ministerstvom.

 

Univ. Prof. DDr. Peter Linnert
Goethe Uni, a.s.
podpredseda predstavenstva