Prihlásenie

Klasifikačné stupne a vážený študijný priemer

Na hodnotenie študijných výsledkov sa používa stupnica, ktorú tvorí šesť klasifikačných stupňov:

  • A - výborne (vynikajúce výsledky) (numerická hodnota 1),
  • B - veľmi dobre (nadpriemerné výsledky) (numerická hodnota 1.5),
  • C - dobre (priemerné výsledky) (numerická hodnota 2),
  • D - uspokojivo (prijateľné výsledky) (numerická hodnota 2.5),
  • E - dostatočne (výsledky spĺňajú minimálne kritériá) (numerická hodnota 3),
  • FX - nedostatočne (vyžaduje sa ďalšia práca) (numerická hodnota 4).

Hodnotenie (známka, klasifikačný stupeň) odzrkadľuje kvalitu osvojenia si vedomostí alebo zručností v súlade s cieľom predmetu, uvedeným v informačnom liste predmetu. Predmet je úspešne absolvovaný, ak študent získal hodnotenie A až E. Študent získa kredity len za úspešne absolvovaný predmet.

Študent, ktorý bol hodnotený z predmetu známkou FX má právo na dva opravné termíny,pokiaľ splní podmienky priebežného hodnotenia. Pri opakovanom zapísaní si predmetu má študent právo za rovnakých podmienok len na jeden opravný termín.

Na hodnotenie celkových výsledkov študijných výsledkov študenta vo vymedzenom období sa používa vážený študijný priemer. Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtov kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku (1) pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie. Za predmety, ktoré si študent zapísal a neabsolvoval, sa do váženého študijného priemeru započíta známka 4. Predmety, ktoré nie sú hodnotené známkou, sa do výpočtu váženého študijného priemeru nezahŕňajú.

Vážený študijný priemer sa využíva najmä pri konkurzných výberoch vynútených kapacitnými možnosťami výučby, pri rozhodovaní o priznaní niektorých štipendií, pri prideľovaní ubytovania vo vysokoškolských internátoch a pod.