Prihlásenie

Prijímacie konanie

PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014

 

Podmienkou  prijatia uchádzača na denný aj externý študijný program niektorej z fakúlt akreditovaných na Vysokej škole Goethe Uni Bratislava je podľa § 56 zákona č. 131/2002 Z.z. „...získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania “.

Uchádzači, ktorí získali úplné stredoškolské vzdelanie v zahraničí, priložia aj overenú fotokópiu rozhodnutia o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní. Viac informácií je možné získať na  internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v sekcii – Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia.

Škola môže kvôli prijatiu uchádzačov na štúdium jednotlivých akreditovaných študijných programov určiť podľa potreby aj ďalšie podmienky s cieľom, umožniť štúdium uchádzačom s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.

O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhodujú na základe výsledku prijímacieho konania a odporúčania prijímacej komisie dekani a rektor  podľa „Zásad prijímacieho konania na vysokoškolské štúdium na Vysokej škole Goethe Uni Bratislava“, schválených Akademickým senátom na príslušný akademický rok.

Prijímacie konanie je bez poplatku.

K prihláške je potrebné priložiť:

 • štruktúrovaný životopis
 • overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia
 • lekárske potvrdenie nie je podmienkou

Formulár prihlášky na štúdium: Prihláška

Podpísanú prihlášku je potrebné poslať na adresu školy poštou!

Termín podania prihlášky (rozhodujúci je termín doručenia): do 31. mája 2013 /poštou alebo osobne.  

Adresa na podanie prihlášok:

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Goethe Uni, a.s.,
P.O.Box 813 45
813 45 Bratislava 1


A/ I. stupeň – Bakalár

Všeobecné podmienky pre prijatie na I. - bakalársky stupeň štúdia – pre všetky fakulty Vysokej školy Goethe Uni Bratislava:

 • Ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou.
 • Jazykové kritérium – Nemecký jazyk / Anglický jazyk

Profilujúce predpoklady pre prijatie na bakalársky stupeň štúdia podľa fakúlt:

FAKULTA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA (Bc.)

 • Záujem o ekonomiku a ekonomické dianie – špecifikácia a orientovanosť  v jednotlivých podnikateľských témach, všeobecný prehľad.
 • Sledovanie prameňov – tlač a médiá (domáce a zahraničné).
 • Vystupovanie a komunikácia.
 • Motivácia pre rozhodnutie uchádzať sa o štúdium na danej škole.

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ (Bc.)

 • Úroveň ústneho a písomného prejavu – jazyková vyspelosť + cudzí jazyk nemčina.
 • Základná znalosť mediálneho prostredia v regióne, krajine, prípadne v iných krajinách EÚ.
 • Účasť na školských mediálnych projektoch /školský časopis , rozhlas, miestne noviny, firemné tlačoviny..)
 • Predpoklady pre prácu v mediálnom prostredí, rešpekt pred autorskou tvorbou a prejavom.
 • Schopnosť sa kriticky vyrovnať s inými názormi – etické zásady komunikácie a vystupovanie.

FAKULTA CESTOVNÉHO RUCHU (Bc.)

 • Základné znalosti práce s počítačom, Word, Office.
 • Cudzí jazyk – písomný a ústny prejav (nemčina, angličtina).
 • Znalosti regiónu a jeho geografickej charakteristiky  z hľadiska možnosti rozvoja cestovného ruchu.
 • Znalosti o rozvoji cestovného ruchu – v oblasti kúpeľníctva /kúpeľná turistika.
 • Základné znalosti o ekonomike.

B/ II. Stupeň – Magister

Všeobecné predpoklady pre prijatie na II. - magisterský stupeň štúdia – pre všetky fakulty Vysokej školy Goethe Uni Bratislava:

 • Ukončený I. stupeň (Bc.) v príslušnom, alebo príbuznom odbore
 • Jazykové kritérium – Nemecký jazyk / Anglický jazyk

Profilujúce predpoklady pre prijatie na magisterský stupeň štúdia podľa fakúlt:

FAKULTA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA (Mgr.)

 • Prijímací pohovor, ktorého cieľom je overenie znalostí uchádzača zo študijného odboru na úrovni I. stupňa.
 • Motivačný pohovor s cieľom bližšie spoznať predpoklady uchádzača pre štúdium II. stupňa a jeho schopností pre prácu a pôsobenie v ekonomickom prostredí vrátane  jazykových predpokladov pre písomnú a ústnu komunikáciu v odbore.

FAKULTA MEDIÁLNYCH A KULTÚRNYCH ŠTÚDIÍ (Mgr.)

 • Prijímací pohovor zameraný na overenie znalostí uchádzača z príslušného/príbuzného odboru na úrovni bakalárskeho stupňa.
 • Motivačný rozhovor so zameraním na overenie si znalosti uchádzača v oblasti teórie a vedeckých publikácií odboru, jeho záujem o druh konkrétnej práce v mediálnom prostredí v budúcnosti, prípadne jeho záujem o účasť na výskumných a vedeckých projektoch v príslušnom odbore.
 • Písomný a ústny prejav a vystupovanie v slovenskom a cudzom jazyku (nemčina, angličtina)

FAKULTA CESTOVNÉHO RUCHU (Mgr.)

 • Overenie znalosti uchádzača zo študijného odboru príp. príbuzného odboru na úrovni I. stupňa.
 • Konkrétne skúsenosti a poznatky z praxe v oblasti odboru – zameranie kúpeľnej turistiky, domáceho a medzinárodného cestovného ruchu.
 • Motivačný rozhovor o perspektíve budovania cestovného ruchu na Slovensku a v regióne a jeho riadenia.
 • Ochota a osobnostné predpoklady zúčastniť sa na výskume a projektoch v odbore CR.

1) Miesto a čas konania riadnej prijímacej skúšky pre štúdium na:

Fakulte medzinárodného podnikania a
Fakulte mediálnych a kultúrnych štúdií:


Rektorát Vysokej školy Goethe Uni, budova STU Bratislava – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, Bratislava,  v dňoch od 17.-20. júna 2013.
Vysoká škola Karla Engliše Brno, ul. v dňoch 21.a 22. júna 2013.

Bližšie upresnenie bude uverejnené na webovej stránke www. guni.sk

Fakulta cestovného ruchu:

Prijímacia skúška na Fakulte cestovného ruchu  bude v dňoch 14. a 15. júna 2013 od 10.00  hod. na dekanáte fakulty, Winterova ul. č. 29 v Piešťanoch a na Vysokej škole Karla Engliša, Šujanovo nám. 356/1, 602 00 Brno, dňa 28.júna 2013 od. 10.00 hod.

2) Miesto a čas konania mimoriadnej prijímacej skúšky pre štúdium na:

Fakulte medzinárodného podnikania a
Fakulte mediálnych a kultúrnych štúdií:

Rektorát Vysokej školy Goethe Uni, budova STU Bratislava – Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Radlinského 9, Bratislava, september 2013
Vysoká škola  Karla Engliše, Šujanovo nám. 356/,1 602 00 Brno, september 2013

Fakulta cestovného ruchu:

Mimoriadna prijímacia skúška na Fakulte cestovného ruchu  bude v septembri 2013 na dekanáte  fakulty, Winterova ul. č. 29 v Piešťanoch a na Vysokej škole Karla Engliše, Šujanovo nám. 356/1, 602 00 Brno

Bližšie upresnenie bude uverejnené na webovej stránke www. guni.sk


Poplatok za bakalárske štúdium:  1 100,- EUR/semester

Poplatok za magisterské štúdium: 1 300,- EUR/semester

Poplatok za štúdium je potrebné uhradiť po prevzatí rozhodnutia o prijatí na Vysokú školu Goethe Uni Bratislava. O zľavách poplatkov rozhoduje Správna rada školy.