Prihlásenie

Organizačná štruktúra

Správna rada

REKTOR

Akademici

Vedecká rada

Akademický senát

Prorektori

  • Pre vedu a výskum/ riadi prísl. oddelenie
  • Pre štúdium/ riadi prísl. oddelenie
  • Pre medzinárodné vzťahy/ riadi prísl. oddelenie

Fakulty

Dekani fakúlt

  • Prodekan pre štúdium
  • Prodekan

Vedúci katedier

Pedagógovia

Externí akademici

Čestní profesori a vedeckí
spolupracovníc

 

 

 

 

 

 

 


Správna rada

REKTOR

Administratíva

Rektorát

Kvestor

1. Odd. ľudských zdrojov a miezd

2. Ekonomické oddelenie

  • Rozpočet a učtáreň
  • Správa a obstarávanie majetku

3. Oddelenie registratúry/
    podateľňa, archív

4. Oddelenie styku
    s verejnosťou/ PR

5. Správa a rozvoj IT školy

6. Edičná a vydavateľská
     činnosť školy

Sekretariát rektora/ Kancelária rektora

Sekretariáty fakúlt

  • Tajomník/čka fakulty
  • Sekretár/ka katedry

Kancelária Akademického senátu

  • Tajomník/čka AS

Knižnica

Ďalšie súčasti vysokej školy:

Inštitúty, Ústavy, Laboratóriá

.